Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin użytkownika systemu ZAMÓWIENIA określa zasady sprzedaży towarów przez River Jacek Bator spółka jawna za pośrednictwem internetu zgodnie z ofertą handlową zawartą w internecie pod adresem: www.zam.river.eu
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
  1. DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć spółkę River Jacek Bator spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
  2. DEALERZE - należy przez to rozumieć podmiot, który został zarejestrowany do bazy klientów firmy River Jacek Bator spółka jawna.
  3. ZAMÓWIENIA lub SYSTEM - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu,
  4. UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z ZAMÓWIENIA,
  5. DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp bazowy, umożliwiający przeglądanie oferty DYSTRYBUTORA. Uprawnienia te mogą zostać rozszerzone o prawo składania zamówień w imieniu DEALERA.

 § 2. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

 

 1. Na wniosek DEALERA złożony drogą elektroniczną, DYSTRYBUTOR przyznaje wskazanym osobom DOSTĘP DO SYSTEMU podając szczegółowo zakres dostępu.
 2. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez DEALERA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.
 3. DEALER ma prawo do posiadania więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.
 4. DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.
 5. UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu DEALERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.
 6. Zarejestrowanie UŻYTKOWNIKA i nadanie mu uprawnień do składania zamówień oznacza, iż jest on uprawniony w imieniu DEALERA do samodzielnego określania miejsca dostawy towaru odmiennego niż miejsce prowadzenia działalności. DEALER ponosi odpowiedzialność za towar dostarczony do miejsca wskazanego przez UŻYTKOWNIKA. Każda osoba obecna w miejscu dostawy jest upoważniona w imieniu DEALERA do odbioru dostawy.
 7. DEALER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DYSTRYBUTORA o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU lub o nieprawidłowościach występujących w zawiadomieniu otrzymanym w myśl postanowień pkt. 7. Wobec DYSTRYBUTORA zmiana dostępu zgłoszona przez DEALERA jest skuteczna od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany. DEALER ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA nawet jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane.
 8. DYSTRYBUTOR ma prawo cofnąć DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim użytkownikom DEALERA, który nie dokonał żadnego zakupu u DYSTRYBUTORA w okresie kolejnych 60 dni lub zalega DYSTRYBUTOROWI z płatnościami faktur dłużej niż 30 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć miejsce także w sytuacji, gdy DEALER prowadzi działalność konkurencyjną wobec DYSTRYBUTORA.
 9. Wykrycie działania w ZAMÓWIENIA systemu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW DEALERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje.
 10. Przyznanie UŻYTKOWNIKOWI PRAWA DOSTĘPU DO SYSTEMU jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywania informacji handlowej DYSTRYBUTORA za pomocą poczty elektronicznej.

 § 3. ZAMÓWIENIA

 1. STRONY ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w ZAMÓWIENIA nie wymagają potwierdzenia przez DEALERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. DYSTRYBUTOROWI przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w systemie ZAMÓWIENIA są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.
 3. Złożenie zamówienia w systemie ZAMÓWIENIA  jest jednocześnie zaakceptowaniem przez UŻYTKOWNIKA innych warunków handlowych obowiązujących między DEALEREM a DYSTRYUTORM.
 4. Przedstawione w serwisie ZAMÓWIENIA dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 § 4. TAJEMNICA HANDLOWA

 1. Dane o cenach produktów oferowanych przez DYSTRYBUTORA w ZAMÓWIENIA oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla DEALERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DYSTRYBUTORA oferowanych przez niego produktów.
 2. DEALER oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od DYSTRYBUTORA bez jego zgody. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR może cofnąć DEALEROWI prawo dostępu do SYSTEMU.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.